Kronika wydarzeń z historii szkoły

1 IX 1945 – Powstanie jedynej w Olsztynie Państwowej Szkoły Średniej dla Dorosłych.  Przejściowo powołano również Gimnazjum Ogólnokształcące dla Dorosłych.

III 1946 – Przeprowadzono pierwszy egzamin dojrzałości w szkole. Liceum ukończyło 27 absolwentów .

10 X 1946 – Początek nauki w gmachu Szkoły Podstawowej nr 3 w Olsztynie na ulicy Kościuszki.

1947 – Zmieniono nazwę szkoły na Liceum dla Dorosłych w Olsztynie.

II 1947 – Przeprowadzka do budynku na ulicy Jagiellońskiej.

1948 – Powstaje Państwowe Koedukacyjne Liceum i Gimnazjum dla Pracujących.

3 II 1948 – Na posiedzeniu Rady Pedagogicznej zdecydowano, że uczniowie, którzy mają

powyżej 25 % nieusprawiedliwionych opuszczonych lekcji zostaną nieklasyfikowani lub

bez dodatkowego odpytywania otrzymają ocenę niedostateczną na koniec semestru.

24 IV 1948 – Semestry VI samowolnie opuściły zajęcia szkolne,wykorzystując ,,Święto lasu”

Zostały ukarane surową naganą i pisaniem 4 godzinnej pracy pisemnej z języka polskiego.

24 IX 1948 – Na zebraniu  samorządu szkolnego zadecydowano o przeprowadzeniu wśród słu

chaczy  liceum zbiórki pieniężnej z przeznaczeniem na  odbudowę zniszczonej Warszawy.

X 1948 – Wycieczka grupy uczniów na propagandową ,,Wystawę Ziem Odzyskanych” we Wrocławiu.

15 XII 1948 – Przekazanie ufundowanych ze składek pieniężnych zebranych od młodzieży i  nauczycieli książek bibliotece Szkoły Podstawowej w Srokowie.

1949 – Nastąpiły liczne zmiany w strukturze i nazwie szkoły. Utworzono Państwowe  Koedukacyjne Liceum Ogólnokształcące i Gimnazjum dla Dorosłych w Olsztynie. W tym samym roku zlikwidowano gimnazjum i powołano Państwowe Liceum Ogólnokształcące dla   Dorosłych.

Od dnia 1 IX 1949r. osoba, która opuściła 3 dni nauki bez usprawiedliwienia, zostawała automatycznie skreślona z listy uczniów.

Odbył się charytatywny bal maskowy słuchaczy w Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Zebrane podczas zabawy środki finansowe przekazano na rzecz szkoły w Srokowie.

1949/1950 – Udział uczniów w pracach przy odgruzowywaniu ulic Olsztyna w wolne od nauki dni – środy i soboty. Powstaje 6 zamkniętych klas dla pracowników z Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego i Milicji Obywatelskiej. Nauka w nich trwała 3 lub 4 dni .

1950 – Upaństwowienie całej oświaty. Wprowadzenie programu obowiązującego w szkołach młodzieżowych. Wydłużenie cyklu nauki z 3 do 4 lat. Semestry zastąpiono przez roczne klasy. Szkoła otrzymała nową nazwę: Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca dla Pracujących w Olsztynie .

1951 – Grupa uczniów liceum podczas wycieczki szkolnej uporządkowała zdewastowany przez Niemców grób Bogumiła Linki .

1952 – Udział uczniów w społecznej akcji sadzenia lasu .

1952/1953 – Wydłużenie czasu trwania zajęć w szkole z 4 do 5 dni w tygodniu.

1953/1954 – Liceum nawiązało współpracę z Wojskowym Zespołem Artystycznym w Olsztynie. Występy zespołu literacko-artystycznego liceum dla pacjentów w szpitalu wojskowym.

1954/1955 – Praca ucznia Mieczysława Bielaka umieszczona na wojewódzkiej wystawie oświatowej urządzonej z okazji obchodów roku Mickiewicza.

1956/1957 – Zmiana nazwy placówki na Państwowe Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących Nr 1 w Olsztynie. Zorganizowano wspólny bal dla uczniów i nauczycieli. Zniesiono dyplomy dla przodowników nauki i pracy społecznej.

1958/1959 – Powstanie szkolnego koła Związku Młodzieży Socjalistycznej. Na jego potrzeby zorganizowano w liceum imprezę szkolną nazwaną balem, z której dochód w wysokości 2500 zł zasilił kasę tej organizacji.

1959/1960 – Uroczyste zakończenie roku szkolnego kończy pierwsze 15 lat istnienia liceum. Niewidomy uczeń M. Klin uzyskuje świadectwo nr 1000 ukończenia szkoły. Materiały  przedstawiające działalność liceum zostały zaprezentowane na wystawie w kuratorium olsztyńskim. Biblioteka szkoły liczy już 5000 tomów. Liceum na czas remontu budynku  przeniesiono na ulicę Limanowskiego.

1960 – Wprowadzono bezwzględny zakaz przyjmowania osób niepracujących do szkoły. Uruchomiono trzy punkty filialne liceum w miastach: Barczewo, Nidzica i Działdowo.

1961/1962 – Liceum ukończyło 60 maturzystów, najliczniejsza od powołania szkoły grupa abiturientów. Obowiązek nauki wydłużono do 18 roku życia.

1963 – Nauka w szkole ze znaczną grupą młodych matek wychowujących dzieci zostaje ograniczona do 4 dni w tygodniu. I LOP w Olsztynie dysponuje 3 punktami filialnymi: w  Działdowie, Biskupcu i Barczewie. W Biskupcu nauka trwa do 1969r. Kierownikiem filii w Biskupcu był mgr historii Józef Bagiński, późniejszy doktor historii i pracownik dydaktyczny WSP w Olsztynie. W roku tym naczelnym zadaniem była ,,walka z odsiewem”, czyli zjawiskiem trudności z ukończeniem szkoły. 

1964/65 – Funkcjonuje klasa filialna liceum w Nidzicy.

1965 – Został ogłoszony nowo opracowany regulamin uczniowski.

1966 – W ramach zobowiązań z okazji święta 1 maja nauczyciele postanowili przepracować dodatkowo społecznie 120 godzin z uczniami słabymi. W związku z obchodami ,,tysiąclecia państwa polskiego” odbyły się spotkania słuchaczy z oficerami Wojska Polskiego, wycieczka grupy uczniów do zamku krzyżackiego w Malborku i projekcje filmów propagandowych, jak np. ,,Lenin w Polsce”.

1966/1967 – Istnieje klasa filialna Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących w Barczewie. W protokole z wizytacji szkoły  napisano: ,,szkoła posiada wielu doświadczonych nauczycieli, pracujących w oświacie dla dorosłych od wielu lat. Ogólna atmosfera pracy w szkole jest właściwa”. Frekwencja w liceum wynosiła około 75 %, a szkoła dysponowała pomocami dydaktycznymi w dużym stopniu wykonanymi przez uczniów.

1968 – Podejmowano tradycyjne zobowiązania w związku z dniem 1 maja i 50 rocznicą ,,Wielkiej Rewolucji Październikowej”. Odbywają się następujące imprezy: szkolny konkurs czytelniczy z udziałem działacza społecznego i literata dr Witolda Gębika, spotkania uczniów z Antonim Likasem, uczestnikiem zamachu bolszewickiego w Rosji i pisarzem Witoldem Piechockim .

1970 – Szkoła obchodzi 25 – lecie istnienia. Dyrektor liceum mgr Laura Hess otrzymała  Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

1970/1971 – Przeprowadzka I Liceum Ogólnokształcącego dla Pracujących do obecnej  siedziby w budynku na ulicy K. i R. Małłków 3.

1971 – Uczennica Joanna Sikorska zdobywa I miejsce w szkolnym konkursie recytatorskim z udziałem gościa honorowego, poetki Marii Zientary – Malewskiej.

1972 – Zwycięzcami szkolnego konkursu wiedzy o Koperniku zostali: Weronika Adamik i   Ryszard Mazurkiewicz. Z budżetu Rady Szkoły ofiarowano 1000 zł na odbudowę Zamku  Królewskiego w Warszawie. Powołano komitet obchodów 500 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika na czele z nauczycielem geografii Janem Rożkiem.

1972/1973 – Odejście na emeryturę dyrektor liceum i długoletniej (z 40 – letnim stażem) nauczycielki historii, mgr Laury Hess.

1973/1974 – Wprowadzenie podziału czasu nauki w klasie na dwa semestry.

1974/1975 – Wszyscy nauczyciele uczący w liceum posiadają wyższe wykształcenie.  Nauczyciel geografii mgr Jan Rożek otrzymał Złoty Krzyż Zasługi.

1976 – Wprowadzenie 15 – godzinnego tygodnia nauki w oświacie dla dorosłych. Edukacja  odbywała się 3 dni w tygodniu. Rozpoczęto lekcje z wykorzystaniem odbiorników  telewizyjnych.

1978–Nowy rok szkolny zaczął się pod propagandowym hasłem   „O sukces każdego ucznia”.

1981 – Wchodzą w życie przepisy o zabezpieczeniu dokumentacji szkolnej w związku ze stanem wojennym w kraju. Nauczyciele odbywają obowiązkowe dyżury w szkole. Zajęcia w szkołach zawieszono od 14 grudnia 1981 do 4 stycznia  1982 roku. Dnia 30 XII na specjalnej Radzie Pedagogicznej zapoznano nauczycieli z przepisami dekretu o stanie  wojennym. Wprowadzono bezwzględny zakaz opuszczania lekcji i budynku szkoły przez uczniów oraz nauczycieli. Nakazano dyrekcji - jak odnotowano w protokole - ,,bronić szkołę przed ulotkami i afiszami wywrotowymi”.

1982 – W sierpniu zatrzymano ucznia liceum Sławomira Hrywnę, aresztowanego przez milicję podczas zamieszek ulicznych z okazji protestu przeciw stanowi wojennemu w kraju. Zmiana czasu odbywanych zajęć. Początek lekcji wyznaczono na godzinę 15.10. Wcześniej lekcje rozpoczynały się o godzinie 16.00 .

1983 – Pensum nauczycielskie obniżono z 20 do 18 godzin. Przeprowadzono w szkole konkurs frekwencji dla poszczególnych klas. Frekwencja wahała się w poszczególnych klasach od 72 do 90 % .

15 X 1984 – Szkoła otrzymuje nazwę I Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Olsztynie i wraz z II Liceum Ogólnokształcącym im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego  wchodzi w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie. Dyrektorem szkoły jest od tego roku dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Olsztynie mgr Ryszard Baranowski. Dotychczasowy dyrektor otrzymuje funkcję wicedyrektora szkoły. Wicedyrektor mgr Czesław Kurmin otrzymał nagrodę, Medal Edukacji Narodowej. Według oceny wizytatora z     kuratorium olsztyńskiego „poziom pracy szkoły jest wysoki w porównaniu do innych szkół  podobnego typu”. Przeprowadzono konferencję metodyczną dla nauczycieli szkół wieczorowych i zaocznych .

1 IX 1985 – Skrócono czas trwania lekcji do godziny 20.10. Poprzednio nauka trwała do godziny 21.15 lub 21.20 wieczorem. Powstrzymano się od rekrutacji w semestrze zimowym z powodu wprowadzonych oszczędności w oświacie.

1985/1986 – Odbył się zjazd absolwentów z okazji 40 – lecia liceum. Zaproszeni goście  zwiedzili szkołę. Oficjalne uroczystości odbyły się w sali kina ,,Kopernik”. Zasłużeni nauczyciele zostali odznaczeni przez dyrektora ZSO Nr 1. Krystyna Wiśniewska otrzymała  Złoty Krzyż Zasługi, Jadwiga Wronkowska Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, a  Laura Hess Medal 40-lecia PRL. Na zakończenie odbyło się spotkanie towarzyskie z  udziałem absolwentów liceum.

1987-1989 – W tych latach funkcjonuje punkt filialny liceum w Dobrym Mieście, w którym 8 nauczycieli uczy 28 – osobową klasę.

1989 – I Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących jest największą szkołą tego typu w województwie. Wprowadzono dwa nowe konkursy dla słuchaczy: czytelniczy i recytatorski.

1990 – Nauka w liceum od tego roku odbywa się w poniedziałki, wtorki, środy i czwartki. Do tego roku wolne były środy, a lekcje odbywały się w piątki. Z końcem roku szkolnego dyrektor Ryszard Baranowski przechodzi na emeryturę, a od 1 września 1990r. nowym dyrektorem ZSO Nr 1 zostaje mgr Janina Kiszkurno, nauczycielka historii.

1991 – W ramach oszczędności w oświacie zlikwidowano zajęcia pozalekcyjne. Protestacyjnie nie obchodzono w tym roku Dnia Nauczyciela. Był to normalny dzień nauki. Dnia 6 czerwca młodzież szkoły brała udział w mszy odprawionej przez Ojca Świętego Jana Pawła II  w Olsztynie. Opłata semestralna na rzecz Rady Szkolnej wyniosła w warunkach inflacji 100 tys. zł. Stworzono jednolitą bibliotekę dla uczniów zespołu. Wprowadzono sześciostopniową skalę ocen. Odbył się pierwszy wieczór poezji wigilijnej. Od stycznia 1991r funkcję wicedyrektora szkoły pełni mgr Jan Szalacha, nauczyciel biologii.

1992 – Nauczyciele zespołu nie brali udziału w strajku oświatowym z dnia 23 stycznia. Wprowadzono tzw. minimum programowe. Od tego roku egzaminy maturalne odbywają się w maju.

1993 – Zorganizowano Mikołajki dla dzieci z Domu Dziecka w Olsztynie przygotowane przez samorząd szkolny.

1994 – Udział grupy uczniów liceum w projekcji filmu ,,Germinal” w kinie ,,Polonia”.

1995 – Liceum uzyskało dostęp do internetu na zasadzie stałych łączy.

1996 –Wprowadzono naukę drugiego języka obcego w liceum .Obok rosyjskiego pojawił się angielski .

1997 – W szkole wprowadzono system monitorowania korytarzy szkolnych i okolicy budynku  przez kamery.

5 V 1999 – Uchwałą rady miasta Olsztyna nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych. Liceum ukończyła rekordowa liczba absolwentów, czyli 151 słuchaczy.

1 IX 1999 – Powołanie nowej szkoły: Gimnazjum dla Dorosłych w ramach reformy oświaty. Słuchaczami są w większości uczniowie odbywający praktyki zawodowe w ramach Ochotniczego Hufca Pracy w Olsztynie. Szkoła zapewnia im pomoc w dofinansowaniu kosztów dojazdu na lekcje, bezpłatnych posiłków i odzieży. Są to uczniowie często pochodzący z bardzo ubogich materialnie i zaniedbanych wychowawczo środowisk z miasta oraz terenu województwa.

Młodzież liceum bierze udział w seansie filmowym – ekranizacji powieści Sienkiewicza „Ogniem i mieczem” w kinie ,,Polonia”.

2000 – Powstaje Zespół ds. Programu Rozwoju Szkół dla Dorosłych. W ZSO uruchomiono Multimedialne Centrum Informacyjne. Od 1 września 2000r. funkcję dyrektora ZSO Nr1 w Olsztynie, w wyniku wygranego konkursu, obejmuje mgr Marek Sadowski, dotychczasowy wicedyrektor ZSO Nr 1do spraw dydaktycznych, nauczyciel matematyki i informatyki.

2001 – Ukazuje się pierwszy numer gazety ,,Pismo dla Dorosłych”, którego inicjatorem i opiekunem jest  nauczycielka języka polskiego mgr Joanna Bolewska. Najaktywniejszy udział w redagowaniu  pisma mają słuchacze semestru III pzC. Wyróżniający się uczniowie to: Krzysztof Bugaj, Joanna Słodkowska, Marzena Kulas i Urszula Galibarczyk. Pismo funkcjonowało do 2003 roku. Wprowadzono nowy przedmiot nauczania – informatykę.

19 IX 2001 – Spotkanie grupy słuchaczy z Barbarą Wachowicz. Jego tematem były epizody z życia Henryka Sienkiewicza.

10 X 2001 – Grupa młodzieży uczącej się w liceum była na przedstawieniu w Teatrze Lalek  na sztuce ,,Kartoteka” Tadeusza Różewicza. Po spektaklu słuchacze uczestniczyli w spotkaniu z reżyserem sztuki.

15 XI 2001 – W liceum odbyła się lekcja antynikotynowa zorganizowana przez pracownika  szpitala chorób płucnych Ewę Górecką.

17 XII 2001 – W liceum odbyło się spotkanie z nadkomisarzem Komendy Wojewódzkiej  Policji Andrzejem Sznarkowskim poświęcone problematyce zagrożeń dla osób używających   narkotyków.

W roku szkolnym 2001/2002 w liceum zrealizowano program przeciwdziałania przemocy i  narkomanii. Szkoła prowadziła również edukację prozdrowotną. Były to działania związane z  profilaktyką HIV/AIDS, antynikotynową, raka piersi i cewy nerwowej. Autorem programu  była mgr Anna Romanowska.

2002 – Reforma szkolnictwa dla dorosłych. Utworzenie nowego dwuletniego uzupełniającego liceum ogólnokształcącego dla słuchaczy po szkole zawodowej. Powołano również Stowarzyszenie Przyjaciół, Absolwentów i Sympatyków ZSO Nr 1. Gimnazjum dla Dorosłych opuścili pierwsi absolwenci. W konkursie ortograficznym szkół średnich dla dorosłych miasta Olsztyna pierwsze miejsce zdobyła uczennica Joanna Słodkowska.

2002 – Od tego roku słuchaczy szkół dla dorosłych objęto systemem stypendiów socjalnych. Powołanie Państwowej Komisji ds. Przeprowadzania Egzaminów Eksternistycznych przy ZSO Nr 1. Przewodniczącym komisji został mgr Jan Szalacha, wicedyrektor SZO Nr 1 ds. szkół dla dorosłych.

11 XI  2002   - Uczniowie  klasy III G z II LO pod opieką mgr Mariusza Tyla wystawili

spektakl  poświęcony  Świętu  Narodowemu  Polski  dla słuchaczy liceum .

Uczniowie szkoły pod opieką mgr Anny Romanowskiej i mgr Joanny Bolewskiej wystawili przedstawienie ,,Narkotykom mówię nie”. Aktywnej pomocy udzielił samorząd uczniowski  kierowany przez uczennicę Aleksandrę Salczyńską.

6 XII 2002 – Szkoła otrzymała z Urzędu Miasta Olsztyna nagrodę w wysokości 2500 zł na dofinansowanie zwycięskiego programu profilaktycznego. Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych wygrało Konkurs na Szkolny Program Profilaktyki ogłoszony przez Komisję Problemową Rady Miasta Olsztyn.

2003 – Koniec naboru uczniów do klas po szkole podstawowej i po zasadniczej szkole zawodowej. Wprowadzono nowy przedmiot nauczania – podstawy przedsiębiorczości.

Od lutego do sierpnia 2003 roku w liceum zrealizowano program ,,Bezpieczna i przyjazna szkoła”. Autorami tego programu byli nauczyciele: mgr Anna Romanowska, mgr Joanna Bolewska i pedagog mgr Jolanta Lubowiecka – Zduniak. Pierwszy raz w liceum zorganizowano konkurs matematyczny ,,Śladami Kangura”. Opiekunem była mgr Teresa Kutyła .

25 II 2003 – słuchacze semestru IV pzC pod opieką mgr Joanny Bolewskiej byli na wycieczce w stolicy na sztuce ,,Spróbujmy jeszcze raz” w Teatrze Nowym. Uczniowie szkoły brali udział w  aukcji zbierania funduszy na Dom Samotnej Matki w Olsztynie. W tym roku  w liceum z  inicjatywy mgr Alfredy Jankowskiej powstał Szkolny Klub Europejski. Przewodniczącym klubu została Małgorzata Abramczuk .W maju w liceum zorganizowano konkurs wiedzy o Unii Europejskiej i prareferendum unijne. Głównym organizatorem była mgr Alfreda Jankowska. Za przystąpieniem Polski do unii oddało głosy 64,7 % spośród uczestniczących.

2004 – Maturzystka Marta Kempska otrzymała wyróżnienie w wojewódzkich eliminacjach olimpiady ,,Losy Polaków na wschodzie po17 IX 1939 roku ”. Była jedyną uczennicą na tym szczeblu reprezentującą oświatę dla dorosłych.

Semestr VIII A zorganizował przedstawienie satyryczne z okazji przyjęcia Polski do Unii Europejskiej.

Od dnia 1 IX 2004 roku przesunięciu uległy godziny nauki w szkołach dla dorosłych. Zajęcia rozpoczynają się o14.35 i trwają do 20.25.

W składzie zespołu szkół dla dorosłych znajdują się następujące placówki: dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych ,trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla absolwentów gimnazjum i likwidowane szkoły: Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po szkole podstawowej i Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych po szkole zawodowej, a także Gimnazjum dla Dorosłych.

Jesienią 2004 roku odbyły się pierwsze próbne matury z wybranych przedmiotów.

Dnia 22 grudnia  2004  polonistki  liceum :mgr Joanna  Jagosz i mgr Ewa Kowalewska zorganizowały z grupą uczniów przedstawienie o tematyce wigilijnej z okazji zbliżających się  Świąt  Bożego Narodzenia. W spektaklu wzięli udział: Artur Chybiński, Karolina Galińska, Wioletta Galko, Agnieszka  Górajczyk, Anna Jędrzejewska i Izabela Szyda.

7 IV 2005 – Młodzież liceum wzięła udział w mszy żałobnej ku czci papieża Jana Pawła II. Następnego dnia odwołano lekcje w ZSO Nr 1 z powodu pogrzebu papieża w Watykanie.

4-5 V 2005 – Pierwsza nowa matura w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych.

9 V 2005 – Uroczystość szkolna związana z pierwszą rocznicą wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Organizatorami inscenizacji były nauczycielki: Joanna Jagosz, Alfreda Jankowska i Ewa Kowalewska. W przedstawieniu uczestniczyli uczniowie istniejącego koła teatralnego. Byli to słuchacze: Jacek Czyżewski, Artur Chybiński, Wioletta Galko, Agnieszka  Górajczyk, Piotr Gąsiorowski, Anna Jędrzejewska i Jacek Kaczmarczyk.

1VI 2005-Odbył się Koncert Młodych Talentów ZSO Nr 1.

23 VI 2005 – W czwartek skończył się 59 rok pracy liceum dla dorosłych .

1 września 2005 – Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych obchodzi 60 lat swego istnienia.

14  października  2005 – Uroczyste obchody 60 rocznicy powołania liceum  w  sali kina ,,Kopernik ” w  Olsztynie z udziałem zaproszonych przedstawicieli władz miasta i oświaty.

1 września 2006  - W  ramach  szkół wieczorowych  funkcjonuje  8 semestrów  licealnych i 8 semestrów  gimnazjalnych .