logo II LO

Model  absolwenta

Celem , do którego zmierza każdy członek naszej społeczności - w zakresie
 stosownym  do swego miejsca i funkcji - jest to, aby absolwent szkoły był
 człowiekiem prawym, posiadającym rzetelną wiedzę, przygotowanym do
 godnego i mądrego życia.

 

Absolwent II Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie wdrożony jest
 do uczenia się przez całe życie i wyposażony w umiejętności niezbędne
do podjęcia aktywności zawodowej  i społecznej w ciągle zmieniającej się rzeczywistości.
( model określony w ramach specjalnego projektu opracowanego
 dla miasta Olsztyna).

 

 

       Absolwent  „Dwójki”:

- dba o rozwój intelektualno-emocjonalny

- potrafi korzystać z różnych źródeł informacji

- posiada umiejętność zdobywania, przetwarzania i wykorzystywania

  wiedzy

- umie samodzielnie, twórczo i krytycznie myśleć

- rozwija zainteresowania, talenty i pasje

- jest przygotowany do studiowania

- potrafi dotrzeć do swoich uczuć i radzić sobie z nimi

- wyraża siebie w sposób akceptowany społecznie

- umie zachować własną indywidualność

- jest wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych

- jest kulturalny

- docenia wagę więzi międzyludzkich

- z każdej swojej roli społecznej wywiązuje się w zadawalający jego                   

  i innych sposób

- umie współpracować w grupie