Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

z 3 lipca 2014 r.

w sprawie terminów sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,

egzaminu maturalnego w 2015 roku

Na podstawie § 33 ust. 1, 2 i 3, § 47 ust. 3, § 49 ust. 1, § 61 ust. 2, § 102 ust. 4, § 103 ust. 1, § 113 ust. 1 i 2 i § 146 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, uwzględniając przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.), ustalam terminy sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2015 roku.

Terminy sprawdzianu

1.   Termin sprawdzianu przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 1 rozporządzenia -
1 kwietnia 2015 r. (środa)

      część 1. - język polski i matematyka - godz. 9:00

      część 2. - język obcy nowożytny - godz. 11:45 z zastrzeżeniem pkt 2.

Terminy egzaminu gimnazjalnego

1.    Termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 32 ust. 2 rozporządzenia:

a)   część humanistyczna - 21 kwietnia 2015 r. (wtorek)

      z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00

      z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

b)   część matematyczno-przyrodnicza - 22 kwietnia 2015 r. (środa)

      z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00

      z zakresu matematyki - godz. 11:00

c)   język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2015 r. (czwartek)

      na poziomie podstawowym - godz. 9:00

      na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00 z zastrzeżeniem pkt 2.

2.   Termin egzaminu w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym ( semestr VI GimD):

a)   część humanistyczna - 13 stycznia 2015 r. (wtorek)

      z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 15:00

      z zakresu języka polskiego - godz. 17:00

b)   część matematyczno-przyrodnicza - 14 stycznia 2015 r. (środa)

      z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 15:00

      z zakresu matematyki - godz. 17:00

c)   język obcy nowożytny - 15 stycznia 2015 r. (czwartek)

      na poziomie podstawowym - godz. 15:00

      na poziomie rozszerzonym - godz. 17:00

3.   Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego na podstawie § 47 ust. 3, § 49 ust. 1
i § 146 ust. 3 i 4 rozporządzenia:

a)   część humanistyczna - 1 czerwca 2015 r. (poniedziałek)

      z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00

      z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

b)   część matematyczno-przyrodnicza - 2 czerwca 2015 r. (wtorek)

      z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00

      z zakresu matematyki - godz. 11:00

c)   język obcy nowożytny - 3 czerwca 2015 r. (środa)

      na poziomie podstawowym - godz. 9:00

      na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00 z zastrzeżeniem pkt 4.

4.   Dodatkowy termin egzaminu gimnazjalnego w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się
w semestrze jesiennym:

a)   część humanistyczna - 21 kwietnia 2015 r. (wtorek)

      z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00

      z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

b)   część matematyczno-przyrodnicza - 22 kwietnia 2015 r. (środa)

      z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00

      z zakresu matematyki - godz. 11:00

c)   język obcy nowożytny - 23 kwietnia 2015 r. (czwartek)

      na poziomie podstawowym - godz. 9:00

      na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń do szkół:

      z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w styczniu - 30 stycznia 2015 r. (data wydania zaświadczenia: 30 stycznia 2015 r.)

      z egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w kwietniu i czerwcu - 19 czerwca 2015 r. (data wydania zaświadczenia: 26 czerwca 2015 r.).


Harmonogram egzaminu maturalnego w termInIE GŁÓWNYM

dla absolwentów wszystkich typów szkół

Część ustna egzaminu maturalnego

od 4 do 29 maja

języki obce nowożytne,

język łemkowski, język kaszubski

egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

od 11 do 23 maja

język polski,

języki mniejszości narodowych

Część pisemna egzaminu maturalnego

Maj

Godzina 9:00

Godzina 14:00

4

poniedziałek

język polski – pp*

wiedza o tańcu – pp wiedza o tańcu – pr*

5

wtorek

matematyka – pp

język łaciński i kultura antyczna – pp język łaciński i kultura antyczna – pr

6

środa

język angielski – pp

język angielski – pr język angielski – dj*

7

czwartek

język polski– pr

biologia – pp biologia – pr

8

piątek

matematyka – pr

wiedza o społeczeństwie – pp wiedza o społeczeństwie – pr

9, 10sobota, niedziela

11

poniedziałek

fizyka i astronomia – pp fizyka i astronomia / fizyka – pr

filozofia – pp filozofia – pr

12

wtorek

język niemiecki – pp

język niemiecki – pr język niemiecki – dj

13

środa

geografia – pp geografia – pr

historia muzyki – pp historia muzyki – pr

14

czwartek

język rosyjski – pp

język rosyjski – pr język rosyjski – dj

15

piątek

chemia – pp chemia – pr

historia sztuki – pp historia sztuki – pr

16, 17 – sobota, niedziela

18

poniedziałek

język francuski – pp

język francuski – pr język francuski – dj

19

wtorek

informatyka – pp informatyka – pr

historia – pp historia – pr

20

środa

język hiszpański – pp

język hiszpański – pr język hiszpański – dj

21

czwartek

język włoski – pp

język włoski – pr język włoski – dj

22

piątek

języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp język kaszubski – pr język łemkowski – pp język łemkowski – pr

języki mniejszości narodowych – pr

godz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)**

godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)**

pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

**Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.


Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie

Część ustna egzaminu maturalnego

od 1 do 17 czerwca

języki obce nowożytne, język łemkowski, język kaszubski

egzamin jest przeprowadzany w szkołach według harmonogramów ustalonych przez przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych

od 8 do 13 czerwca

język polski,

języki mniejszości narodowych

Część pisemna egzaminu maturalnego

Czerwiec

Godzina 9:00

Godzina 14:00

1

poniedziałek

język polski – pp**

język polski – pr**

2

wtorek

matematyka – pp

matematyka – pr

3

środa

język angielski – pp

język angielski – pr język angielski – dj**

4 – czwartek

5

piątek

wiedza o społeczeństwie – pp, pr

fizyka i astronomia – pp, pr / fizyka – pr język łaciński i kultura antyczna – pp, pr wiedza o tańcu – pp, pr

6, 7 – sobota, niedziela

8

poniedziałek

biologia – pp, pr

filozofia – pp, pr historia muzyki – pp, pr historia sztuki – pp, pr

9

wtorek

język niemiecki – pp

język niemiecki – pr język niemiecki – dj

10

środa

chemia – pp, pr

geografia – pp, pr

przedmioty zdawane w języku obcym***

11

czwartek

język rosyjski – pp

język rosyjski – pr język rosyjski – dj

12

piątek

informatyka – pp, pr

historia – pp, pr

13, 14sobota, niedziela

15

poniedziałek

język francuski pp

język francuski – pr język francuski – dj

16

wtorek

języki mniejszości narodowych – pp język kaszubski – pp, pr język łemkowski – pp, pr język hiszpański – pp

języki mniejszości narodowych – pr

język hiszpański – pr język hiszpański – dj

17

środa

język włoski – pp

język włoski – pr język włoski – dj

* Informacja o miejscach egzaminu zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja 2015 r.

**pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony; dj – poziom dwujęzyczny

***Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii / fizyki, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 30 czerwca 2015 r. (data wydania świadectw dojrzałości i aneksów do świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w maju i w czerwcu: 30 czerwca 2015 r.).


Harmonogram egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym*

dla zdających (absolwentów wszystkich typów szkół), którzy przystąpili do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej

  1. Część pisemna – 25 sierpnia 2015 r. (wtorek), godz. 9:00
    1. Część ustna (język polski, języki mniejszości narodowych, języki obce nowożytne) – 24–28 sierpnia 2015 r.

* Informacja o miejscu egzaminu i szczegółowych terminach egzaminów ustnych zostanie umieszczona na stronie internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do 7 sierpnia 2015 r.

Przekazanie przez okręgowe komisje egzaminacyjne świadectw do szkół – 11 września 2015 r. (data wydania świadectw dojrzałości z egzaminu maturalnego przeprowadzanego w sierpniu: 11 września 2015 r.).

Czas trwania poszczegÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ*

(Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej powszechnie do 2014 r., a w 2015 r. obowiązującej (1) wszystkich absolwentów technikum oraz (2) absolwentów liceum sprzed roku 2015, którzy ponownie przystępują do egzaminu maturalnego, aby go zdać [jeżeli od momentu, w którym przystąpili do egzaminu po raz pierwszy, minęło nie więcej niż 5 lat] lub podwyższyć wynik ze zdawanego wcześniej przedmiotu oraz tych, którzy nie przystąpili do egzaminu.)

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski matematyka języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony**

część I

120

część II

70

poziom dwujęzyczny

180

informatyka

poziom podstawowy**

część I

75

część II

120

poziom rozszerzony**

część I

90

część II

150

filozofia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język łaciński i kultura antyczna

wiedza o społeczeństwie

wiedza o tańcu

język kaszubski

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

180

biologia

chemia

fizyka i astronomia

geografia

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

przedmioty zdawane w języku obcym***– biologia, chemia, fizyka i astronomia, geografia, historia, matematyka

80

Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

**Przerwy między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym oraz z języków obcych nowożytnych na poziomie rozszerzonym trwają 30 minut.

***Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.


Czas trwania poszczegÓLNYCH CZĘŚCI EGZAMINU MATURALNEGO W CZĘŚCI PISEMNEJ* (Dotyczy egzaminu maturalnego w formule obowiązującej od 2015 r. – dla absolwentów liceów ogólnokształcących z 2015 r.)

Przedmioty

Arkusze

Czas trwania (min)

język polski matematyka języki mniejszości narodowych

poziom podstawowy

170

poziom rozszerzony

180

języki obce nowożytne

poziom podstawowy

120

poziom rozszerzony

150

poziom dwujęzyczny

180

biologia

chemia

filozofia

fizyka

geografia

historia

historia muzyki

historia sztuki

język kaszubski

język łaciński i kultura antyczna

język łemkowski

wiedza o społeczeństwie

poziom rozszerzony

180

informatyka

poziom rozszerzony**

część I

60

część II

150

przedmioty zdawane w języku obcym***– biologia (pr), chemia (pr), fizyka (pr), geografia (pr), historia (pr), matematyka (pp)****

80

Czas trwania egzaminu może być przedłużony w przypadku dostosowań określonych w komunikacie dyrektora CKE.

**Przerwa między poszczególnymi częściami egzaminu z informatyki na poziomie rozszerzonym trwa 30 minut.

****Dodatkowe zadania egzaminacyjne w języku obcym z biologii, chemii, fizyki i astronomii, geografii, historii, matematyki mogą rozwiązywać absolwenci oddziałów dwujęzycznych, w których przedmioty te były nauczane w języku obcym nowożytnym.

****pp – poziom podstawowy; pr – poziom rozszerzony.


Terminy egzaminu potwIERDZAJĄCEGO KWALIFIkacje zawodowe

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w styczniu

  1. Etap pisemny 12 stycznia 2015 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
  2. Etap praktyczny od 13 do 14 stycznia 2015 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 12 grudnia 2014 r.)

od 22 do 31 stycznia 2015 r. – dla absolwentów zasadniczych szkól zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 27 lutego 2015 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 27 lutego 2015 r.).

Terminy egzaminu potwIERDZAJĄCEGO KWALIFIkacje zawodowe

dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe, którzy uzyskali świadectwo ukończenia szkoły w kwietniu lub czerwcu

  1. Etap pisemny 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek), godz. 12:00 – dla absolwentów wszystkich typów szkół prowadzących kształcenie zawodowe
  2. Etap praktyczny od 16 do 19 czerwca 2015 r. – dla absolwentów techników, techników uzupełniających i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą technika (szczegółowy harmonogram przeprowadzania etapu praktycznego, o którym mowa w § 113 ust. 5 rozporządzenia, będzie zamieszczony na stronach OKE do 4 kwietnia 2015 r.)

od 30 czerwca do 17 lipca 2015 r. – dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych kształcących w tych samych zawodach, w których kształcą zasadnicze szkoły zawodowe

Przekazanie przez okręgową komisję egzaminacyjną dyplomów do szkół – 28 sierpnia 2015 r. (data wydania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe: 28 sierpnia 2015 r.).


Terminy egzaminu potwierdzajĄCEGO KWALifikacje w zawodzie w 2015 r.

(kształcenie według nowej Podstawy programowej kształcenia w zawodach)

Sesja 1.: styczeń – luty 2015 r.

 

Część praktyczna

Data wydania świadectw

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Część pisemna

w kwalifikacjach, w których

jedynym rezultatem jest

dokumentacja

w pozostałych kwalifikacjach

8 stycznia 2015 r.

15 stycznia 2015 r.

od 9 stycznia do 27 lutego 2015 r.

27 marca 2015 r.

Sesja 2.: maj – lipiec 2015 r.

 

Część praktyczna

Data wydania świadectw

potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

Część pisemna

w kwalifikacjach, w których

jedynym rezultatem jest

dokumentacja

w pozostałych kwalifikacjach

22 czerwca 2015 r.

23 czerwca 2015 r.

od 25 maja do 6 lipca 2015 r.

28 sierpnia 2015 r.

Sesja 3.: sierpień – październik 2015 r.

Część pisemna

Część praktyczna

Data wydania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

8 września 2015 r.

od 17 sierpnia do 16 października 2015 r.

27 listopada 2015 r.

dr Marcin Smolik

p.o. dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej