1Publiczna Prezentacja wyników autoewluacji

 

15 grudnia 2017 w naszej szkole odbyła się publiczna prezentacja działań Szkoły Promującej Zdrowie. Zaproszeni goście mieli możliwość zapoznania się z wynikami autoewluacji oraz z działaniami edukacyjnymi wspierającymi integralny rozwój i wychowanie ucznia  w ZSO 1 w Olsztynie.

Prezentacja taka jest niezbędnym warunkiem do uzyskania rekomendacji Wojewódzkiego Koordynatora Sieci Szkół Promujących Zdrowie p. Annę Zdaniukiewicz.

Na spotkaniu zorganizowanym z okazji podsumowania wyników autoewaluacji:

szkolazdrowieW bieżącym roku szkolnym 2017/2018 podjęliśmy starania o uzyskanie przez szkołę ZSO Nr1 w Olsztynie
Krajowego Certyfikatu Szkół Promujących Zdrowie

 

Zgodnie z zasadami ubiegania się o Krajowy Certyfikat SZPZ  Zespół do Spraw Promocji Zdrowia, w składzie-  koordynator Anna Romanowska,   - członkowie: dyr. II LO z oddziałami dwujęzycznymi -  Tomasz Otręba, Jolanta Otręba, Aneta Maszczak,  Małgorzata Bienenda, Jolanta Chlewińska Anna Płocharczyk,  Jolanta Lubowiecka Zduniak, Małgorzata Łukaszewicz, Karol Suszczewicz, Renata Borysewicz-Staniszewska, Marcin Bortkiewicz, Anna Bratkowska, Piotr Jurecki, Małgorzata Komorowska, Beata Maciejewska, Paweł Okręglicki, Elżbieta Witkowicz, Melania Tawkin , dokonali autoewaluacji działań w zakresie czterech standardów tj.:

zso1Co nas odróżnia jako szkołę promującą zdrowie od innych szkół

 

Dewizą szkoły jest wezwanie : Odważ się być mądrym. Realizowana jest ona zarówno w zakresie edukacji przedmiotowej ( wiedza i umiejętności), jak i we wspomaganiu rodziców w kształtowaniu u młodzieży pożądanych postaw społecznych i interpersonalnych
( przygotowywanie do pełnienia roli obywatela, pracownika i rodzica), zdrowotnych.

           W szkole przyjęty jest i realizowany  "Dekalog Nauczyciela II LO" oraz Kodeks Etyki.

CERTCertyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora
,, Szkoły Promującej Zdrowie”

 

   W trakcie Wojewódzkiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie, która odbyła 27 października 2016r. w Gimnazjum im. Noblistów  Polskich w Olsztynku  ZSO Nr 1 otrzymało Certyfikat Warmińsko-Mazurskiego Kuratora ,, Szkoły Promującej Zdrowie”

Przyznanie aktu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie i uznaniem jej dotychczasowych osiągnięć, które są wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy.

Certyfikat z rąk warmińsko-Mazurskiego kuratora odebrał Krzysztof  Wiśniewski – dyrektor ZSO Nr1 w Olsztynie. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchania wykładu pt: ,,Pryncypia wychowania w szkole promującej zdrowie” który wygłosił prof. ndzw. dr hab. Krzysztof Wojcieszek z Wyższej Szkoły Nauk Społecznych PEDAGOGIUM w Warszawie.

promSzkoła Promująca Zdrowie

Program Szkoła Promująca Zdrowie (SzPZ) realizowany jest w Polsce od 1991 r. Popularyzację idei SzPZ rozpoczęto od trzyletniego projektu pilotażowego (1992-1995) pn.: „Szkoła Promująca Zdrowie”, zainicjowanego przez WHO/EURO, realizowanego pod kierunkiem prof. dr hab. Barbary Woynarowskiej.  Projekt ten spowodował oddolne działania (ruch) szkół, zgodne ze strategią opracowaną w 14 tzw. szkołach projektowych oraz tworzenie sieci szkół promujących zdrowie na różnych poziomach. Pierwszą sieć utworzono w 1992 r. w b. woj. ciechanowskim.

qDzień wolontariusza

Dnia 16 marca 2017 (czwartek) jako Szkolny Klub Wolontariatu podjęliśmy się organizacji Dnia Wolontariusza. Tego dnia przeprowadziliśmy z młodszymi uczniami pogadankę na temat wolontariatu i tego jak oni rozumieją te definicję. Po głębszej rozmowie udało nam się przekazać ideę jaką niesie wolontariat oaz na jak wiele sposobów można się nim zajmować.

GŁÓWNE CELE DNIA WOLONTARIUSZA:

-        Pogadanka z młodszymi uczniami na temat „Co to jest wolontariat?”

-        Promocja idei wolontariatu

-        Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Pomocna dłoń”

-        Rozstrzygnięcie ogólnoszkolnego konkursu na przygotowanie wierszy nt. „Pomaganie jest fajne”

-        Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej nt. „Czy warto pomagać?” 

DZIEŃ DAWCY SZPIKU Z FUNDACJĄ DKMS

 

  Dnia 8.02.2017 roku o godzinie 10.00 w II LO im. K.I. Gałczyńskiego w Olsztynie odbył się Dzień Dawcy Szpiku z Fundacją DKMS. Akcja trwała do godziny 16.00 i zakończyła się sukcesem. W czasie 6h udało się nam zarejestrować 60 potencjalnych Dawców komórek macierzystych. Zważając na powagę podejmowanej decyzji, jest to ogromny sukces młodych wolontariuszy. Wiadomość o organizacji tego typu przedsięwzięcia była rozpowszechniana już miesiąc przed właściwym terminem na jednym z portali społecznościowych – facebook. Zaproszenia do udziału w tym dniu zostały również rozesłane do pobliskich szkół średnich.

15DIAGNOZA DZIAŁAŃ SZKOŁY W ZAKRESIE ZWIĘKSZANIA AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

Problemy priorytetowe szkoły wymagające rozwiązania w zakresie aktywności fizycznej:

     kształtowanie pozytywnego stosunku do aktywności fizycznej i zachęcanie uczniów, pracowników i rodziców do jej zwiększania;

     pozyskanie sali gimnastycznej i innych pomieszczeń do prowadzenia lekcji WF zgodnych z obowiązującymi normami;

     Podejmowanie działań do zwiększenia atrakcyjności i intensywności lekcji WF.

Działania podejmowane  w  II LO w Olsztynie
w zakresie promocji zdrowia

Jakie są nasze cele i kryteria  sukcesu ?

- projektowanie i wdrażanie do praktyki życia szkoły działań edukacyjno-profilaktycznych efektywnie aktywizujących młodzież w zakresie samowyzwalania postaw prozdrowotnych i minimalizowania  zjawisk patologicznych

- podniesienie kompetencji uczniów w zakresie zachowań asertywnych  w sytuacjach zagrażających życiu  i zdrowiu

- szkolna instytucjonalizacja – poprzez Młodzieżowych Liderów Promocji Zdrowia  - efektywnych metod samowyzwalania aktywności osób w  wieku 15 – 19 lat w zakresie inicjowania, planowania, wdrażania i ewaluacji działań promujących zdrowy tryb życia

2W trosce o bezpieczeństwo ucznia

Atmosfera bezpieczeństwa psychologicznego zapewnia uczniom, nauczycielom, rodzicom:

        funkcjonowanie w przyjaznym środowisku,

        swobodne wyrażanie opinii, swobodę dyskusji,

        brak lęku przed proszeniem o pomoc,

        budowanie pozytywnych relacji.