regulamin biblioteki szkolnej

1. Z księgozbioru bibliotecznego mogą korzystać:

-  wszyscy uczniowie;

- pracownicy szkoły;

- absolwenci na podstawie dowodu tożsamości.

2. Wypożyczać książki wolno jedynie na swoje nazwisko. Czytelnik zobowiązany jest do przedłożenia dokumentu tożsamości.

3. O każdej zmianie adresu i numeru telefonu czytelnik zobowiązany jest zawiadomić bibliotekę.

4. Pozycji z księgozbioru podręcznego nie wypożycza się do domu.

5. Czasopisma wypożyczane są na okres 1-3 dni.

6. Dokonując zwrotów książek należy podać swoje nazwisko, imię i klasę. Nie wolno pozostawiać wypożyczonych książek bez wypisania ich z pamięci komputera.

7. Maksymalny czas wypożyczenia książki to dwa tygodnie. Za zgodą nauczyciela bibliotekarza można ją prolongować na kolejny okres.

8. Uczeń może posiadać na swoim koncie wiele książek. O ich liczbie decyduje nauczyciel bibliotekarz.

9. Uczeń, który ma nieoddaną w terminie książkę nie może korzystać z księgozbioru bibliotecznego.

10. Czytelnik zobowiązany jest do szanowania wypożyczonych książek.

11. Czytelnik, który zagubi lub zniszczy wypożyczoną książkę zobowiązany jest do niezwłocznego odkupienia takiej samej książki albo innej wskazanej przez nauczyciela bibliotekarza. Do momentu gdy tego nie uczyni, jest zawieszony w prawach korzystania z biblioteki.

12.  W przypadku powtarzającego się przetrzymywania książek biblioteka ma prawo nie udostępniać czytelnikowi książek przez określony czas.

13. Dopuszcza się wypożyczenie książek na ferie zimowe i wakacje.  Wyjątek stanowią uczniowie ostatniej klasy/semestru, którzy  zobowiązani są  zwrócić wypożyczone pozycje przed końcową radą klasyfikacyjną. 

                                                                                                               

regulamin czytelni multimedialnego centrum informacyjnego

1.Czytelnia Multimedialnego Centrum Informacyjnego przeznaczona jest wyłącznie dla uczniów, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Olsztynie.

2. W pracowni obowiązuje statut szkoły oraz instrukcja BHP przy obsłudze komputera.

3. W pracowni udostępniane są książki, czasopisma i inne cyfrowe nośniki informacji oraz komputery i sprzęt audiowizualny.

4. Przy wejściu do pracowni należy zgłosić się do osoby dyżurującej (wpisać się na przeznaczonej do tego celu liście).

5. Do pracowni nie mają wstępu osoby spoza szkoły.

6. Komputery przeznaczone są do edycji tekstów, korzystania z baz danych, programów edukacyjnych, poczty elektronicznej i internetu.

7. Bezwzględnie zabrania się wnoszenia do pracowni jedzenia, picia oraz odzieży wierzchniej.

8. Instalowanie nowego oprogramowania odbywa się wyłącznie za wiedzą i zgodą administratora.

9. Niedozwolone jest używanie słów uważanych za wulgarne. Niedozwolone jest przeglądanie książek, czasopism, stron internetowych i uruchamianie programów zawierających treści pornograficzne, drastyczne sceny lub w jakikolwiek sposób naruszające godność drugiego człowieka.

10. Zabrania się dokonywania przez użytkowników jakichkolwiek napraw, przekonfigurowywania sprzętu, przełączania lub odłączania klawiatur, monitorów, myszy czy rozkręcania jednostek centralnych.

11. W czytelni obowiązuje cisza. Osoby zachowujące się zbyt głośno, łamiące zasady regulaminu lub korzystające zbyt długo z sesji internetowych mogą zostać poproszone o opuszczenie pracowni. Użytkownicy nagminnie łamiący regulamin mogą otrzymać zakaz korzystania z pracowni.

Administrator                                                                                                 Kierownik MCI

Tomasz Sokołowski                                                                          Aleksandra Suchostawska